મેન્સ કુર્તા ખરીદવાની આ સુંદર તક અહીં જણાવી છે. જેમાં ફક્ત 599/- રૂ માં શિપિંગ ચાર્જ સાથે ઘરે બેઠા મેળવી શકો છો. અને બીજી આનંદ ની વાત એ છે કે તેમાં 36 થી લઇ 44 સુધી ની તમામ સાઈઝ ઉપલબ્ધ છે. આ ઓફર www.shayonastore.com પર મુકવા માં આવેલ છે.

આપ ભારત ના કોઈ પણ જગ્યા એ થી આ સિંગલ કોટન કુર્તા ને ઓર્ડર થી મંગાવી શકો છો. અને આ ઓફર શાયોના નવા વાડજ ના શોરૂમ માં પણ ઉપલબ્ધ છે. જો આપ અમદાવાદ શાયોના ના શોરૂમ માં રૂબરૂ જઈ ને પણ તેને ખરીદી શકો છો.

શૉરૂમ એડ્રેસ :

શાયોના નવા વાડજ

4, લક્ષ્મીનગર સોસાયટી,
નવા વાડજ મુખ્ય રોડ, અખબાર નગર સર્કલ પાસે
નવા વાડજ, અમદાવાદ – 380014
લોકેશન : https://goo.gl/y531zV

Leave a Reply